петак, 20. децембар 2019.

Град Београд

Обавештење о условима за додељивање Награда града Београда за 2019. годину

ГРАД БЕОГРАД

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

I. НАГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА
Награда града Београда додељује се за дело које представља највредније достигнуће у уметности, науци, медицини, архитектури и урбанизму, пољопривреди, новинарству, образовању, спорту и заштити животне средине.
Награда града Београда додељује се и за херојско дело, за дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда и за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд.
Награда се додељује појединцу или групи за заједничко дело.
Награда се може доделити истом лицу више пута.
Награду може добити аутор који има пребивалиште на територији града Београда најмање годину дана.

Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности први пут на територији града Београда од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (не односи се на Награду града Београда за дугогодишњи рад и трајан допринос развоју Београда).

Под делом које је постало доступно јавности подразумева се:
1. у области уметности
– публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва;
– изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење позоришног дела;
– приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-телевизијском програму;
– изложено односно презентовано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија;
– изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;
2. у области науке
– научно остварење, односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, остварење које представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим стручним часописима или другим начином јавног саопштавања;
– проналазак који је у складу са законом којим се уређује правна заштита проналазака, признат и уписан у законом утврђеном регистру;
3. у области медицине
– рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос у развоју и унапређењу медицине;
– изузетно дело које представља допринос развоју медицине;
4. у области архитектуре и урбанизма
– реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката;
– урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;
4а. у области пољопривреде
– остварени изузетни резултати у области индивидуалне пољопривредне производње и пласмана производа на тржиште;
– иновативност и примена савремених пољопривредних решења и стандарда у пољопривредној производњи;
– улагање у пољопривредно газдинство и примена нових агротехничких мера и технологија;
5. у области новинарства
– врхунско остварење појединца у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијске или радијске прилоге или емисије и публицистичке радове о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у Београду;
– креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се доприноси информисању грађана Београда;
6. у области образовања
– изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства Београда у целини, или у појединим његовим областима;
7. у области спорта
– рад или резултати изузетне вредности појединца који су допринели афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти – чланови спортских организација из Београда, односно самостални професионални спортисти за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);
8. у области заштите животне средине
– остварења која подстичу решавање појединачних проблема у области очувања природе и заштите животне средине;
– остварења која доприносе популаризацији, подстицању, образовању, усмеравању и јачању свести о значају заштите животне средине;
– остварени изузетни резултати за дугогодишњи рад и трајан допринос очувању животне средине у граду Београду.
9. херојско дело
– остварење појединца или групе који су снагом своје личности, врлином, пожртвованошћу, несебичношћу, добротом и храброшћу, личном жртвом и хуманошћу помогли суграђанима у невољи, савладали изузетно тешке животне околности, поправили њихове или сопствене животне прилике;
10. дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда
 – највреднија достигнућа појединца или групе у свим областима знања који су својим делом или дугогодишњим радом оставили трајни печат, унапредили живот у Београду, доприневши даљем развоју и промоцији града;
11. специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд
– појединцу или групи за организовање и реализацију пројекта – програма који је постао догађај у граду у претходној години.

У једној години додељује се највише 20 награда.

Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица.

Предлог се доставља у писаној форми, са образложењем и назнаком награде за коју се кандидат предлаже (уметност, наука, медицина, архитектура и урбанизам, пољопривреда, новинарство, образовање, спорт, заштита животне средине, херојско дело, дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда, специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд).
Уз предлог се прилаже документација (два примерка публикованог дела, каталога, касете, CD, DVD, планови, пројекти, односно друга одговарајућа документација ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења) која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.

Предлози за доделу Награде града Београда достављају се писарници Градске управе Града Београда, Улица краљице Марије број 1, осим за област заштите животне средине, за коју се предлози достављају писарници у Улици 27. марта 43-45. Предлози за доделу Награде града Београда из области уметности, херојског дела, дугогодишњег рада и трајног доприноса развоју града Београда, као и за специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд, достављају се писарници Градске управе Града Београда,  Трг Николе Пашића број  6, са посебном назнаком области за коју се предлози предају.
Додатне информације у вези са доделом награда и условима конкурса можете добити позивом на следеће бројеве телефона:
– уметност, херојско дело, дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда и специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд – Секретаријат за културу – бројеви телефони: за уметност – књижевност и преводно стваралаштво 4155-021; за позоришно стваралаштво, филм и радио-телевизијско стваралаштво 4155-029; за ликовно и примењено стваралаштво, визуелне и проширене медије 4155-038; за музику и музичко-сценско стваралаштво 4155-039; за дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда 4155-026; за херојско дело 4155-026; за специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд 4155-038;
– наука и пољопривреда – Секретаријат за привреду, бројеви телефона: за природне науке  7157-807; за друштвене и хуманистичке науке 7157-379; за проналазаштво 7157-382 и за пољопривреду 7157-398.
– медицина – Секретаријат за здравство, телефон 7157-481; 
– архитектура и урбанизам – Секретаријат за урбанизам, телефон 7157-203;
– новинарство – Секретаријат за информисање, телефон 7157-362;
– образовање – Секретаријат за образовање и дечју заштиту, телефон 7157-123;
– спорт – Секретаријат за спорт и омладину, телефон 7157-488;
– заштита животне средине – Секретаријат за заштиту животне средине – телефон 3061-770.

Рок за подношење предлога за доделу Награде града Београда је 20. фебруар 2020. године.

Одлуку о додели Награде града Београда доносе одговарајуће комисије које је именовала Скупштина Града Београда.
Пре доношења одлуке о награди, листа предложених кандидата који испуњавају услове објављује се у дневним листовима најкасније до 15. марта 2020. године.

II. НАГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА СТВАРАЛАШТВО МЛАДИХ
Награда града Београда за стваралаштво младих додељује се за дело које представља највредније остварење у научном и уметничком раду ученика и студената.
Награда се додељује појединцу или групи ако су одређени резултати постигнути групним радом.
Награда се може доделити истом лицу више пута. 
Награда је недељива.
Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности први пут на територији града Београда у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године. Под делом које је постало доступно јавности подразумевају се самостални радови ученика или студената који представљају допринос у одређеној области науке, оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене одређених научних резултата или уметничко достигнуће које се по вредности нарочито истиче.
У једној години додељују се две награде, и то једна за научни, а друга за уметнички рад младих.
Предлоге за награду могу поднети стручна тела универзитета, факултета, виших школа, средњих и основних школа, стручне и научне институције, установе и предузећа уколико је рад који се предлаже за награду настао у њима или на одређени начин повезан са њиховом делатношћу, као и појединци.
Предлози се достављају у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату, стваралаштву, описом рада и постигнутим резултатима.
Уз предлог се прилаже документација (два примерка дела, каталога, касете, цртежа, пројеката, односно одговарајућа документација ако по природи ствари дело није могуће доставити, радна биографија кандидата; критике, стручна мишљења) која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.
Предлози за доделу Награде града Београда достављају се писарници Градске управе Града Београда, Улица краљице Марије бр. 1, са назнаком: Награда за стваралаштво младих – Секретаријат за образовање и дечју заштиту.

Рок за подношење предлога за доделу Награде града Београда је 20. фебруар 2020. године.

Одлуку о додели награде доноси одговарајућа комисија.
Пре доношења одлуке о награди, листа предложених кандидата који испуњавају услове објављује се у дневним листовима најкасније до 15. марта 2020. године.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 7157-123.

III. НАГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА „СВЕТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ”
Награда се додељује за изузетне резултате остварене у области заштите од пожара на територији града Београда од 1. јануара до 31. децембра 2019. године.

Награда се додељује појединцу и ватрогасној јединици.
Награда се додељује појединцу који је показао пожртвованост, колегијалност и несебичност у обављању ватрогасне службе или појединцу који је постигао подвиг у спречавању или гашењу пожара, спасавању грађана и њихове имовине, као и отклањању других опасности по живот и здравље људи и материјалних добара.
Награда се додељује ватрогасној јединици која је дуже време радом и залагањем остварила резултате који превазилазе просечан радни учинак, односно показала изузетну успешност у конкретним акцијама.

Право предлагања кандидата за награду имају:
– Управа за заштиту и спасавање у Београду Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
– Ватрогасни савез Београда,
– грађани.
Предлог се подноси у писаном облику и треба да садржи податке и потребну документацију на основу које се може утврдити да ли су испуњени услови за доделу награде.

Предлози се достављају писарници Градске управе Града Београда – Секретаријат за скупштинске послове и прописе, Трг Николе Пашића 6.

Рок за подношење предлога за доделу награде је 20. фебруар 2020. године.

Одлуку о додељивању награде доноси Одбор који је образовала Скупштина Града Београда.
Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 3232-385 и 3216-073.