понедељак, 3. фебруар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР дела блока између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 23. јануара 2020. године упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације дела блока између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, Градска општина Нови Београд, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАШКА ДИМИТРИЈЕВИЋА И БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 3. до 19. фебуара 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 19. фебруаром 2020. године.