понедељак, 3. фебруар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР центра за управљање комуналним отпадом - трансфер станице у Младеновцу

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 21.01.2020. године упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ – ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) и у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића бр. 6, Младеновац, од 3. до 19. фебруара 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића бр. 6, Младеновац.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 19. фебруаром 2020. године.

Текст и графика