недеља, 1. март 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР подручја између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Савски венац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седницама одржаним 20.02.2020. године и 27.02.2020. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације подручја између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20)

Oглашава

ЈАВНИ УВИД
у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације подручја између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац

ЈАВНИ УВИД обавиће се у од 2. марта до 16. марта 2020. године., сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 17. марта 2020. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 16. мартом 2020. године.