понедељак, 23. март 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за подручје између улица 16. oктобра, Матице српске и границе регулационог плана насеља Миријево

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 5. марта 2020. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица 16. oктобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, Градска општина Звездара, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
Плана детаљне регулације за подручје између улица 16. oктобра, Матице српске и границе регулационог плана насеља Миријево, Градска општина Звездара

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 23. марта до 6. априла 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, од 12 до 18 часова уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 6. априлом 2020. године.

Текст и графика