понедељак, 23. март 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Одлагање раних јавних увида, јавних увида и јавних седница до укидања ванредног стања

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на основу ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА У ЗАТВОРЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА коју је, дана 11. марта 2020. године, донела Влада Републике Србије, ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА („Службени гласник РС“, број 29/2020), коју су председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе донели 15. марта 2020. године, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 09/20), као и у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, са седнице која је одржана 23.03.2020. године, о измени термина за одржавање раних јавних увида, јавних увида и јавних седница 

ОГЛАШАВА
ДА СЕ ДО УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ОДЛОЖЕ РАНИ ЈАВНИ УВИДИ ЗА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТЕ

- који су заказани од 15. марта 2020. године до 30. априла 2020. године, за:

1.    План детаљне регулације подручја између улица: Прешевске, Батутове и Милана Ракића и границе комплекса Основне школе „Вељко Дугошевић“, Градска општина Звездара 
2.    Измене и допуне плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део блока између Булевара краља Александра и улица Првомајске, Народног фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића, градска општина Звездара     
3.    План детаљне регулације за подручје између улица: 16. октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, Градска општина Звездара    
4.    Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари град     
5.    Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке - општина Вождовац, за блок између улица Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде    
6.    План детаљне регулације за подручје уз Улицу виноградску од инфраструктурног коридора до границе КП 4601/3 КО Сурчин, Градска општина Сурчин    
7.    План генералне регулације привредне зоне уз насеље Грмовац, Градска општина Земун 
8.    Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 инфраструктурног коридора ауто-пута E-75 Суботица Београд, на кат.парцелама 708/1, 711/2, 712/1 и 713/1, све КО Батајница, у смеру ка Суботици, Градска општина Земун

-    ЈАВНИ УВИДИ И ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ У НАЦРТЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА који су заказани од 15. марта 2020. године до 7. маја 2020. године, за:
1.     Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације између улица: Батутове, Булевара краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића, Градска општина Звездара
2.    Нацрт плана детаљне регулације за комплексе спорта и образовања на углу улица Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, Градска општина Звездара
3.    Нацрт плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градска општина Врачар.

-    ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ које су заказане од 1. априла 2020. године до 30. априла 2020. године, за: 
1.    Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде ПДР 9. Месне заједнице на Врачару, за део блока 156
2.    Нацрт плана детаљне регулације за ново насеље Овча, Градска општина Палилула
3.    Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица: Мутапове, Боре Станковића, Борислава Пекића и Макензијеве, Градска општина Врачар
4.    Нацрт плана детаљне регулације подручја између обилазног аутопута и Кружног пута код насеља Кијево, ГО Раковица
5.    Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, ГО Вождовац и Звездара
6.    Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв.„Трансверзала“), дела Гучевске, Облаковске и Ауто-пута, Градска општина Савски Венац.