уторак, 21. април 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/20

На основу члана, 55 став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 23/20 - Физичко – техничко и противпожарно обезбеђење и чишћење зграда Градске управе, обликован по партијама

Позив и конкурсна документација