среда, 22. април 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку 4/20

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуга у отвореном поступку број 4/20 - Осигурање запослених у предшколским установама Града Београда

Позив и конкурсна документација