среда, 13. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР за насеље Мали Мокри Луг

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 07.05.2020. године утврдила нови термин одржавање раног јавног увида, односно упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део блока између Булевара краља Александра и улица Првомајске, Народног фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића, Градска општина Звездара, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ МОКРИ ЛУГ (ФАЗА I) ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ, НАРОДНОГ ФРОНТА, БОСАНСКЕ, ХАЗАРСКЕ И ПАВЛА ВАСИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 13. до 27. маја 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 27. мајом 2020. године. 
Рани јавни увид организује се поново јер су се, након доношења Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20), стекли услови за постепени наставак процедура у изради планске документације. Изложени Елаборат је идентичан Елаборату који је био изложен на рани јавни увид пре увођења ванредног стања.  Све примедбе, иницијативе, сугестије и услови достављени у претходном периоду у вези са изложеним елаборатом биће саставни део Извештаја о раном јавном увиду и није их потребно поново достављати.