среда, 13. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за линијски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 07.05.2020. године, упутила Елаборат за потребе израде Планa детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула на рани јавни увид, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде 
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 13. до 27. маја 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 27. мајом 2020. године.

Текст и графика - Линијски парк