среда, 13. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове Скупштине града Београда, која је на 98. електронској седници одржаној 07.05.2020.године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детељне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, Градска општина  Палилула, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТЕЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА СА КОНТАКТНИМ ПОДРУЧЈЕМ, ОД КАНАЛА СЕБЕШ ДО САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕВЕРНА ТАНГЕНТА, ГРАДСКА ОПШТИНА  ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 13. до 27. маја 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27.марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 27. мајом 2020. године.

Текст и графика