недеља, 17. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – целина топлана ТО „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа дуж Улице Патријарха Јоаникија

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 07.05.2020. године, утврдила Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – целина топлана ТО „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија, градска општина Чукарица и Раковица са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ЈАВНИ УВИД У 
Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – целина топлана ТО „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа дуж Улице Патријарха Јоаникија, градскe општинe Чукарица и Раковица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана

1.    ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 18. маја 2020. године до 16. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
2.    Термин јавне седнице биће одређен након укидања Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС”, број 39/20).
3.    Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
4.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 16. јуном 2020. године.
5.    У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.