недеља, 17. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР блока између Булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, Врачар

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 07.05.2020. године утврдила нови термин одржавање јавног увида, односно упутила Нацрт плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градска општина Врачар на јавни увид и  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
oглашава
ЈАВНИ УВИД У
Нацрт плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градска општина Врачар

1.    ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 18. маја до 16. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
2.    Термин јавне седнице биће одређен након укидања Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС”, број 39/20).
3.    Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
4.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 16. јуном 2020. године.
5.    Јавни увид организује се поново јер су се, након доношења Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС”, број 65/20), стекли услови за постепени наставак процедура у изради планске документације. Изложени елаборат Нацрта плана је идентичан елаборату Нацрта који је био изложен на јавни увид пре увођења ванредног стања. Све примедбе, мишљења, иницијативе и сугестије које су достављене у претходном периоду у вези са изложеним елаборатом Нацрта плана биће узете у разматрање.