понедељак, 25. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР а расплет 220 KV надземних водова и увођење надземног вода 110 KV бр. 117/1 у ТС „Београд 3”

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 19.5. 2020. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације за расплет 220 kV надземних водова и увођење надземног вода 110 kV бр. 117/1 у ТС „Београд 3”, градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац на рани јавни увид и на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде плана детаљне регулације за расплет 220 KV надземних водова и увођење надземног вода 110 KV бр. 117/1 у ТС „Београд 3”, Градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 25.маја. до 8. јуна 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком у згради Градске управе, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 8. јуна 2020. године.

Текст и графика