понедељак, 25. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена плана детаљне регулације привредне зоне „Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 19.5.2020. године упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена плана детаљне регулације привредне зоне „Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде измена плана детаљне регулације привредне зоне „Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 32 и 33

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 25. маја до 8. јуна 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 8. јуном 2020. године.