недеља, 24. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац” са Извештајем о стратешкој процени

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 19.5.2020. године, утврдила Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац” (насеље „Степе Степановић”) до грејног подручја топлане ТО „Медаковић” (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић) са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД
у нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац” (насеље „Степе Степановић”) до грејног подручја топлане ТО „Медаковић” (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић), са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 25. маја до 23. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
Термин јавне седнице биће одређен након укидања Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС”, број 66/20).
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 23. јуном 2020. године.

Текст и графика