понедељак, 25. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт планa детаљне регулације блока између улица Васе Пелагића, Пушкинове и Жупана Часлава, Градска општина Савски венац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 12.05.2020. године,  утврдила Нацрт планa детаљне регулације блока између улица Васе Пелагића, Пушкинове и Жупана Часлава, Градска општина Савски венац и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ЈАВНИ УВИД У
Нацрт планa детаљне регулације блока између улица Васе Пелагића, Пушкинове и Жупана Часлава, Градска општина Савски венац 

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 26. маја до 24. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр.43-45 (у сутерену).

Термин јавне седнице о наведеном Нацрту плана биће одређен након укидања Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС”, број 66/20).

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр.1, закључно са 24. јуном 2020. године.