понедељак, 8. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 11/20

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку у отвореном поступку 11/20 – Радови на објектима Градске управе, обликовану по партијама, Партија 2 - Спољашњи радови

Обавештење