четвртак, 11. јун 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу Универзитетске дечје клинике Тиршова 2

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

oглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ ТИРШОВА 2 У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА ГК И ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ С ЗА САОБРАЋАЈНИ ПРИСТУП КОМПЛЕКСУ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 19. до 26. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ЈУП Урбанистички завод Београда, Булевар деспота Стефана бр. 56, Београд  
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће ЈУП Урбанистички завод Београда, Булевар деспота Стефана бр. 56, Београд, за инвеститора Секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр. 6, Београд 
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 26. јуна 2020. године.