недеља, 14. јун 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке - општина Вождовац, за блок 2а

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 4.6.2020. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке - општина Вождовац, за блок 2а, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке - општина Вождовац, за блок 2а

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 15. јуна до 14. јула 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту измена и допуна плана одржаће се 1. септембра 2020. године. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 14. јулом 2020. године.