субота, 20. јун 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта, у ул. Љубе Недића бр. 19, на кат. парц. бр. 2589 КО Вождовац

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта, у ул. Љубе Недића бр. 19, на кат. парц. бр. 2589 КО Вождовац, Београд
 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 29.јуна до 6. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „БИ 24 ИНВЕСТ” д.о.о. из Београда, ул. Билећка бр. 24.
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „БИ 24 ИНВЕСТ” д.о.о. из Београда, ул. Билећка бр. 24, у име инвеститора предузећа „PROJEKT LN” д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр. 244д.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 6. јула 2020. године.