понедељак, 29. јун 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/20

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку добра, број 19/20 - Рачунарска опрема, по партијама

Позив и конкурсна документација