среда, 15. јул 2020.

Град Београд

Отуђење непокретности у јавној својини града Београда у поступку јавног надметања

На основу Решења Градоначелника број: 463-4067/20-Г од 26.06.2020.год. и број: 020- 4243/20-Г од 07.07.2020. године, Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности на којима је носилац права јавне својине град Београд

ГРАД БЕОГРАД

оглашава

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА: 
Пословна зграда (део) на адреси Масарикова ББ, на катастарској парцели 5128/1 КО Врачар, („ПАЛАТА БЕОГРАД“), а коју чине: 
- пословни простор за који није утврђена делатност у трећем сутерену, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 9, корисне површине 1047,24м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност у другом сутерену, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 10, корисне површине 517,87м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност у првом сутерену, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 11, корисне површине 715,84м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност у приземљу, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 12, корисне површине 381,93м2,
- пословни простор за који није утврђена делатност на галерији приземља, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 13, корисне површине 266,5м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на првом спрату, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 14, корисне површине 285,64м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на другом спрату, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 15, корисне површине 271,65м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на трећем спрату, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 16, корисне површине 210,94м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на четвртом спрату, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 17, корисне површине 225,49м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на петом спрату, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 18, корисне површине 1637,2м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на галерији петог спрата, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 19, корисне површине 456,83м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на шестом спрату, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 20, корисне површине 795,48м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на типском спрату од 7. до 21. спрата зграде, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 21, корисне површине 11535,3м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на двадесетдругом спрату, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 22, корисне површине 769,02м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на двадесеттрећем спрату, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 23, корисне површине 582,88м2, 
- пословни простор за који није утврђена делатност на двадесетчетвртом спрату, број посебног дела ББ, евиденцијски број посебног дела објекта 24, корисне површине 26,96м2.

-    Укупна почетна цена наведене непокретности износи 20.654.175,15 ЕУР-a;
-    износ депозита је 2.065.417,52 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Разгледање непокретности је сваког радног дана од 16. до 29. јула 2020. године у периоду од 12 до 15 часова, уз обавезну претходну најаву.

НАПОМЕНЕ:
Наведенa непокретност отуђује се у виђеном стању без права купаца на накнадну рекламацију.

Купац се обавезује да у року од 3 године од уласка у посед изведе грађевинске и занатске радове на адаптацији и реконструкцији предметног објекта, чија укупна противвредност свих радова не може бити нижа од EUR 8.000.000,00 у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан обрачуна и да по завршетку реконструкције достави извештај, што ће се дефинисати уговором.
Купац ће се обавезати да неће променити намену предметне непокретности, имајући у виду да Палата ''Београд'' ужива статус претходне заштите (ев. лист бр. 6.116. од 16.04.2018) и да се у евиденцији непокретности под претходном заштитом налази од 14.04.2009. године.
Приликом закључења уговора са купцем ће се уговорити казна у новчаном износу од 10 % постигнуте купопродајне цене, за случај да будући купац не испуни у целости или делимично преузете обавезе, као и да се на име обезбеђења за евентуално плаћање уговорне казне достави првокласна банкарска гаранција.

Пословни простори издати су у закуп на одређено и неодређено време, или су дати на коришћење. Увид у уговоре о закупу се може извршити у време које је предвиђено и за разгледање непокретности.

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која до 29. јула 2020. године доставе потпуне пријаве. Пријава мора бити читко попуњена.

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
Потпуна пријава правног лица мора да садржи назив, седиште, број телефона и потпис овлашћеног лица у правном лицу;

Уз пријаву правна лица достављају:
- извод из регистра привредних субјеката (не старији од датума објављивања огласа)
- потврда о пореском идентификационом броју

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Потпуна пријава физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана.

Физичко лице уз пријаву доставља фотокопију личне карте.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника, осим адвокатских пуномоћја.

Сви подносиоци пријава морају доставити оригинал доказа о уплати депозита чији износ је наведен у огласу.

Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве, неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Све потребне информације поводом овог огласа ( текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију у вези са горе наведеном непокретности (извод из листа непокретности, процену тржишне вредности и др.), могу се добити у Секретаријату за имовинске и правне послове Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45, I спрат, канцеларија број 156, телефон број 011/2753-763, у времену од 9 до15 часова.

Последњи дан за подношење пријава је 29. јул 2020. године.

Право учешћа у јавном надметању имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну пријаву.
Пријаве за учешће у јавном надметању потребно је поднети на писарници Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45 и то до 29. јула 2020. године до 15 часова. Пријаве послате поштом потребно је да пристигну на писарницу до наведеног времена. Пријаве пристигле после назначеног времена, биће одбачене као неблаговремене.
Пријава за учешће у јавном надметању доставља се у затвореној коверти са назнаком „Секретаријат за имовинске и правне послове -Пријава за учешће у јавном надметању за отуђење непокретности XXI-08-463-832/19”, као и име, презиме и адреса подносиоца.
Јавно надметање ће се одржати 31. јула 2020. године у 10 часова у Малој сали на 20. спрату пословне зграде Градске управе града Београда, ул. Краљице Марије бр. 1.

III ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности на којима је носилац права јавне својине град Београд, образована Решењем Градоначелника број: 020-4243/20-Г од 07.07.2020.год..
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену непокретности, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене, а одустане од дате понуде, губи право на враћање депозита.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.
Трошкови овере као и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 10 ( десет ) радних дана од одржавања јавног надметања.