четвртак, 20. август 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/20

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге - Израда  пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење радова на изградњи објеката социјалне заштите у Барајеву, по партијама 
(јавна набавка број 4/20)

 

 

Позив и конкурсна документација