петак, 11. септембар 2020.

Град Београд

Отуђење непокретности у јавној својини Града Београда путем прикупљања писмених понуда - Центар сава

ГРАД БЕОГРАД
Драгослава Јовановића број 2
На основу Решења заменика градоначелника број: 463-5140/20-Г-01 од 28.08.2020.год. и број: 020-5236/20-Г-01 од 04.09.2020.год., Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности прикупљањем писмених понуда на којима је носилац права јавне својине град Београд
оглашава
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА


I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА: 
Објекат пословних услуга - ЦЕНТАР САВА, ул. Милентија Поповића бр.9, Владимира Поповића бр.12, Београд, као и катастарска парцела 2829/2, укупне површине 29.374м2 КО Нови Београд
-    Укупна почетна цена непокретности износи 21.936.000,00 евра;
-    износ депозита је 2.193.600,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
Разгледање непокретности је сваког радног дана, почевши од 14.09.2020.год. до 24.09.2020.год. у периоду од 12-15 часова уз обавезну претходну најаву на телефоне 011/2753-763 и 011/330-9671. 

II УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
Наведенa непокретност отуђује се у виђеном стању без права купаца на накнадну рекламацију.
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда. Купопродајна цена непокретности утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем курсу НБС, на дан уплате.
Купац се обавезује да у року од 5 (пет) година од дана исплате целокупног износа купопродајне цене, изведе грађевинске и занатске радове на адаптацији и реконструкцији предметног објекта пословних услуга, чија укупна вредност свих радова не може бити нижа од 50.000.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна и да по завршетку реконструкције достави извештај, што ће се дефинисати уговором.
Купац ће се обавезати да неће променити намену предметне непокретности, тј. да ће предметни објекат остати у функцији конгресног туризма, имајући у виду да Центар Сава ужива статус претходне заштите.
Приликом закључења уговора са купцем ће се уговорити казна у новчаном износу од 20 % постигнуте купопродајне цене, за случај да будући купац не испуни у целости или делимично преузете обавезе, као и да се на име обезбеђења за евентуално плаћање уговорне казне достави првокласна банкарска гаранција.
Уметничко-историјска дела, као непокретна и покретна културна добра у објекту, нису предмет продаје.
Увид у нацрт уговора о купопродаји може се извршити у Секретаријату за имовинске и правне послове, соба број 156 на првом спрату. 
НАПОМЕНА:
Пословни простори који се налазе у предметном објекту издати су у закуп од стране „Центра Сава“. 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, која до 25.09.2020.год. до 10 часова, доставе потпуне понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених понуда ( у даљем тексту: понуда) и уплате депозит.
Учесник у поступку дужан је да уплати депозит за учешће у поступку у износу од 2.193.600,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, на рачун: 840-604804-04 - град Београд-рачун депозита – депозит за учешће у поступку отуђења непокретности из јавне својине града Београда, позив на број 501-070001
Уредна и потпуна писана понуда мора да садржи податке о подносиоцу и то:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
Потпуна понуда правног лица мора да садржи назив, седиште, број телефона и потпис овлашћеног лица у правном лицу;
Уз понуду правна лица достављају:
- извод из регистра привредних субјеката (не старији од датума објављивања огласа)
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Потпуна понуда физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана.
Физичко лице уз понуду доставља фотокопију личне карте.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника, осим адвокатских пуномоћја.
Сви подносиоци понуда морају доставити оригинал доказа о уплати депозита чији износ је наведен у огласу.
Уплата депозита од стране лица које није подносилац понуде, неће бити прихваћена, те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.
Понуда за учешће у јавном надметању доставља се у затвореној коверти са назнаком „Секретаријат за имовинске и правне послове –Понуда за куповину непокретности XXI-01-07-389/19 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуде за учешће у јавном надметању потребно је поднети на писарници Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45 и то до 25.09.2020.год. до 10 часова. Понуде послате поштом потребно је да пристигну на писарницу до наведеног времена. Понуде пристигле после назначеног времена, биће одбачене као неблаговремене.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно, неће се разматрати.
Комисија задржава право да поништи поступак по овом јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда, не изврши избор најповољнијег понуђача.
Град Београд неће сносити никакву одговорност нити бити дужан да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

Јавно отварање понуда ће се одржати дана 25. септембра 2020. године у 13 часова у Малој сали на 20. спрату пословне зграде Градске управе града Београда, ул. Краљице Марије бр. 1. 

III ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности, прикупљањем писмених понуда, на којима је носилац права јавне својине град Београд (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем заменика градоначелника број: 020-5236/20-Г-01 од 04.09.2020.год..
Комисија утврђује редослед важећих понуда. У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену понуђачима ће се оставити додатни рок од три дана за достављање нове понуде. 
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
У року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке градоначелника града Београда о избору најповољнијег понуђача, Комисија ће писмено обавестити учеснике о избору најповољније понуде.
Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању понуда сматраће се да је одустао од понуде.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене, а одустане од дате понуде, губи право на враћање депозита.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.
Трошкови овере као и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Учесници у поступку прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 10 (десет) радних дана од дана отварања понуда.
Све потребне информације поводом овог огласа, као и увид у документацију у вези са горе наведеном непокретности, могу се добити у Секретаријату за имовинске и правне послове Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45, I спрат, канцеларија број 156, телефон број 011/2753-763, 011/330-91-69 у времену од 09 до 15 часова.