среда, 16. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 4/20

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 4/20, добра – Електрична енергија, обликовану у три партије, Партија 2 – активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошња

Обавештење