петак, 18. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/20

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
Масарикова 5/XI

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуге број 3/20 – Израда Стратегије утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда

Обавештење