понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/2020

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службенигласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије

Трг Николе Пашића број 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку, редни број 1/2020, добра – Набавка САП лиценци са услугом одржавања

Обавештење