понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/20

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за информисање
Краљице Марије бр. 1/XI

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуде у поступку јавне набавке број 3/20 услуга – Штампање и дистрибуција Службеног листа града Београда

Позив и конкурсна документација