понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/20

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку 8/20 - Техничка контрола техничке документације за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката у комплексу СРЦ „Пионирски град”

Позив и конкурсна документација