четвртак, 24. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине

Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ - Општина Палилула” – БГУ808, БГЛ808, БГО808, постављене на пословном објекту, у улици Таковска 12, на подручју градске општине Палилула у Београду, на захтев носиоца пројекта Предузећа „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда, Таковска 2.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „БГ - Општина Палилула” – БГУ808, БГЛ808, БГО808, коју је израдило предузеће „ЛАБИНГ“ д.о.о. из Београда.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).