четвртак, 24. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за централизовану јавну набавку број 11/20

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 11/20, добра – Млеко и млечни производи, обликовану у три партије

Обавештење