недеља, 27. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за насеље Сланци, Градска општина Палилула

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 22.09.2020. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације за насеље Сланци, Градска општина Палилула и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ СЛАНЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 28. септембра до 28. октобра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана одржаће се 3. децембра 2020. године у згради Градске управе, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату).

Информације о предложеним решењима заинтересованим лицима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 28. октобром 2020. године.

Текст и графика - ЈУ Сланци