понедељак, 28. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 1/20

ГРАД БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
Краљице Марије 1/7, Београд

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 1/20, добра - Средства за одржавање хигијене, обликована  у четири партије, 
за партију 3 - Биоцидни производи, и за партију 4 – Креме, сапуни и остала средства за одржавање хигијене

 

 

Обавештење