уторак, 29. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 9/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

доноси

Одлуку о закључењу оквирног споразума
за централизовану  јавну набавку број 9/20, добра – Канцеларијски материјал, обликовану у дванаест партија

Одлука