понедељак, 5. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 


објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара
Свеже месо, обликовану у три партије
Јавна набавка број: 5/20

 


Позив и конкурсна документација