четвртак, 8. октобар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за део објекта система водоснабдевања Макиш - Младеновац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 24.09.2020. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш-Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, Градске општине Гроцка и Сопот – II фаза са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ЈАВНИ УВИД 
У Нацрт плана детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш-Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, Градске општине Гроцка и Сопот – II фаза 
са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

1.    ЈАВНИ УВИД обавиће се од 9. октобра до 9. новембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), у згради Градске општине Сопот, Космајски трг бр. 5 и у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39. 
2.    ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 19. новембра 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3.    Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), средом у згради Градске општине Сопот, Космајски трг бр. 5 и четвртком у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39.
4.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 9. новембром 2020. године.

Текст и графика ЈУ ПДР Гроцка и Сопот