недеља, 1. новембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ЈУ у нацрт плана детаљне регулације за блок између улица Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, ГО Савски венац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 06.10.2020. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски венац, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 

оглашава

ЈАВНИ УВИД 
У НАЦРТ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 
БРАЋЕ КРСМАНОВИЋ, ТРАВНИЧКЕ И КАРАЂОРЂЕВЕ, 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ


1.    ЈАВНИ УВИД обавиће се од 02. новембра до 02. децембра 2020. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену). 
2.    ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 22. децембра 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3.    Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).
4.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије 1, закључно са 02.12.2020. године.

Текст и графика