среда, 11. новембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизивану јавну набавку 1/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за централизивану јавну набавку 1/20, добра - Средства за одржавање хигијене, обликована по партијама

Назив наручиоца: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Адреса: Краљице Марије 1/VII, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Средства за одржавање хигијене, обликована по партијама
Главна ЦПВ ознака: 24455000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија.
Могућност подношења понуде за све партије 
Назив партије: Биоцидни производи
Главно место извршења: Адресе магацинских простора појединачних наручилаца и крајњих корисника, које су дате у прилогу оквирног споразума и представљају његов саставни део. 
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање оквирног споразума: у месецима: 12
Назив партије: Креме, сапуни и остала средства за одржавање хигијене
Главно место извршења: Адресе магацинских простора појединачних наручилаца и крајњих корисника, које су дате у прилогу оквирног споразума и представљају његов саставни део.
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање оквирног споразума: у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 7.12.2020. 10:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 7.12.2020. 10:30:00
Место: Београд, Краљице Марије 1, 7. Спрат, сала 705
Подаци о поступку отварања понуда Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача и друга лица. Право активног учествовања на јавном отварању понуда имају само чланови комисије за јавну набавку и овлашћени представници понуђача, који су Комисији, непосредно пре почетка поступка јавног отварања понуда предали овлашћење за учешће у поступку отварања понуда,потписано од стране одговорног лица понуђача.