четвртак, 12. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 49/20

На основу члана 55. став 1. тачка 2), чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова број 49/20 – Извођење локалних рачунарских мрежа на локацијама Градске управе града Београда

Позив и конкурсна документација