петак, 20. новембар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова - ОШ „Влада Аксентијевић”

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова - Извођење радова на реконструкцији темеља и санацији зидова фискултурне сале ОШ „Влада Аксентијевић“

Јавни позив
Назив наручиоца: ГРАД БЕОГРАД-ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Адреса: КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ БР.1, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Извођење радова на реконструкцији темеља и санацији зидова фискултурне сале ОШ ,,Влада Аксентијевић“
Главна ЦПВ ознака: 45000000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Улица Поенкареова број 8, Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у данима: 90
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 4.12.2020. 10:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 4.12.2020. 10:30:00
Место: Службене просторије Секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије бр. 1, спрат 19. канцеларија 1918
Подаци о поступку отварања понуда Представници привредних субјеката који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење за учешће у пооступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку. У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници привредних субјеката.