недеља, 22. новембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац са Извештајем о стратешкој процени

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 03.11.2020. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава

ЈАВНИ УВИД 
У Нацрт плана детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 23. новембра до 23. децембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића бр. 6, Младеновац.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 14. јануара 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе Града Београда, Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића бр. 6, Младеновац.

4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улица краљице Марије бр. 1, закључно са 23. децембром 2020. године.

Текст и графика - ЈУ ПДР Младеновац