петак, 20. новембар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45

објављује

ЈАВНИ ПОЗОВ
за подношење понуда за јавну набавку број 22/20 - Одржавање базе података Секретаријата за имовинске и правне послове, по партијама


Назив наручиоца: ГРАД БЕОГРАД - ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: 27 МАРТА 43-45, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Одржавање базе података Секретаријата за имовинске и правне послове, по партијама
Главна ЦПВ ознака: 72267100
Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија.
Могућност подношења понуде за све партије 
Назив партије: Одржавање и унапређење базе БГ_НЕП, непокретности града Београда
Главно место извршења: Секретаријат за имовинске и правне послове, ул. 27.марта бр.43-45, 11000 Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 12
Назив партије: Одржавање и креирање база података стамбених конкурса са пратећим апликацијама
Главно место извршења: Секретаријат за имовинске и правне послове, ул.27.марта бр.43-45, 11000 Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 12
Назив партије: Одржавање мањих апликација и база података за потребе Секретаријата за имовинске и правне послове
Главно место извршења: Секретаријат за имовинске и правне послове, ул.27.марта бр.43-45, 11000 Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 12
Назив партије: Одржавање софтвера за евиденцију станова из Фонда за финансирање изградње станова солидарности и праћење дуговања по закљученим уговорима
Главно место извршења: Секретаријат за имовинске и правне послове, ул.27.марта бр.43-45, 11000 Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 12
Назив партије: Одржавање базе непокретности за формирање почетног стања дигиталне тематске карте
Главно место извршења: Секретаријат за имовинске и правне послове, ул.27.марта бр.43-45, 11000 Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 30.11.2020. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 30.11.2020. 12:00:00
Место: Секретаријата за имовинске и правне послове, канцеларија 106, Први спрат, ул. 27. Марта 43-45, Београд.
Подаци о поступку отварања понуда Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача и друга лица. Право активног учествовања на јавном отварању имају само чланови комисије за јавну набавку или лица из члана 92. став 2. Закона и представници понуђача, који су предали овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.