недеља, 29. новембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, Општина Вождовац за блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са Закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 17.11.2020.године, утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе - фаза I1, општина Вождовац за блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, Општина Вождовац за блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 30. новембра до 30. децембра 2020.године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 28. јануара 2021.године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).

4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 30. децембром 2020. године.