субота, 5. децембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда” Ј.П.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

Београд, Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове Градске управе града Београда – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода „Пиносава” на грађевинској парцели ППОВ1 коју чини катастарска парцела број 368/1 КО Пиносава, са испустом на катастарским парцелама број 368/2 и 821/3 КО Пиносава и доводним колектором на катастарској парцели број 822/1 КО Пиносава, на подручју градске општине Вождовац у Београду.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на званичном сајту Града Београда (на дну стране). 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 21. децембар 2020. године.

Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).