среда, 9. децембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „AL DAHRA Србија” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине

Београд, Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

На захтев носиоца пројекта предузећа „AL DAHRA Србија” д.о.о, Индустријско насеље бб, Падинска Скела, Секретаријат за заштиту животне средине донео је решење којим је утврђено да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње привредно-индустријског комплекса фабрике за производњу сточне хране, у 5 фаза, на катастарској парцели број 93 КО Ковилово, на подручју градске општине Палилула у Београду.

Истим решењем одређен је садржај предметне студије о процени утицаја на животну средину и утврђена обавеза носиоца пројекта да, у року од годину дана од дана коначности решења, поднесе надлежном органу захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на званичном сајту града Београда (на дну ове стране) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 135/04 и 36/09).