понедељак, 14. децембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

РЈУ поводом израде Плана детаљне регулације за проширење стамбене зоне у североисточној зони насеља Зуце, Градска општина Вождовац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 24.11.2020.године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за проширење стамбене зоне у североисточној зони насеља Зуце, Градска општина Вождовац, на рани јавни увидина основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
Поводом израде Плана детаљне регулације за проширење стамбене зоне у североисточној зони насеља Зуце, Градска општина Вождовац

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће сеу згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 14. до 28. децембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.

2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 28. децембром 2020. године.