четвртак, 17. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача за цјн број 5/20 - Свеже месо, партија 3 (живинско месо)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за централизовану јавну набавку број 5/20, добра - Свеже месо, обликовану у три партије, за партију 3 - живинско месо

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача