субота, 26. децембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на КП бр. 2906/11, 2906/37, 2906/36 (ГП1), 296/32 (ГП2) и 2906/33 (ГП3), све КО Нови Београд

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС и 50/13,132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса на КП бр. 2906/11, 2906/37, 2906/36 (ГП1), 296/32 (ГП2) и 2906/33 (ГП3), све КО Нови Београд, на углу улица Ђорђа Станојевића и две новоформиране саобраћајнице у Београду, са предлогом препарцелације за КП бр. 2906/11, 2906/37 и 2906/36 све КО Нови Београд у циљу формирања грађевинске парцеле ГП1

1.    ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 4. до 13. јануара 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2.    Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „Falcon group” д.о.о. из Београда, Улица Палмира Тољатија бр. 20.
3.    Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело јепредузеће„Falcon group“ д.о.о.изБеограда, Улица Палмира Тољатија бр.20, а за инвеститоре "Airport garden"д.о.о.Улица Тошин бунар бр.179, Нови Београд и "ДИПЕМ"д.о.о. Ибарски пут бб, Чачак.
4.    У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5.    Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6.    За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић,д.и.а. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1.
7.    Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 13. јануара 2021. године.