четвртак, 31. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Јавни позив за централизивану јавну набавку број 16/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

објављује

Јавни позив
за централизовану јавну набавку број 16/20, добра – Путничка возила – набавка путем закупа (оперативни лизинг путничких возила), обликована у четири партије

Назив наручиоца: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Адреса: Краљице Марије 1/ВИИ, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Путничка возила – набавка путем закупа (оперативни лизинг путничких возила), обликована у четири партије
Главна ЦПВ ознака: 34110000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке је обликован у више партија.
Могућност подношења понуде за више партија: 4
Назив партије: Закуп путничког возила ниже класе
Главно место извршења: Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене и критеријума квалитета
Трајање оквирног споразума: у месецима: 36
Назив партије: Закуп путничких возила средње класе
Главно место извршења: Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене и критеријума квалитета
Трајање оквирног споразума: у месецима: 36
Назив партије: Закуп путничких возила више средње класе
Главно место извршења: Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене и критеријума квалитета
Трајање оквирног споразума: у месецима: 36
Назив партије: Закуп путничког комби возила 8+1
Главно место извршења: Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене и критеријума квалитета
Трајање оквирног споразума: у месецима: 36
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 25.1.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 25.1.2021. 12:30:00
Место: Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки, ул. Краљице Марије бр. 1, Београд, 7. спрат, сала 705
Подаци о поступку отварања понуда Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача и друга лица. Право
активног учествовања на јавном отварању понуда имају само чланови комисије за јавну набавку и
овлашћени представници понуђача, који су Комисији, непосредно пре почетка поступка јавног отварања
понуда предали овлашћење за учешће у поступку отварања понуда,потписано од стране одговорног лица понуђача.